POSO | VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

1. De Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie,

vertegenwoordigd door:

De heer/mevrouw:

hierna te noemen: de POSO

2. De heer/mevrouw:

Geboren op: .._.._…. te:

Adres: Postcode en woonplaats:

Hierna te noemen de vrijwilliger

komen het volgende overeen:

3. Aard van de overeenkomst

De vrijwilliger stelt zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten om de activiteiten die door de POSO worden georganiseerd te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling zonder aanspraak op een geldelijke marktconforme vergoeding. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

4. Duur

A. De vrijwilligersovereenkomst vangt aan op:

B. De vrijwilligersovereenkomst is aangegaan voor onbetaalde tijd.

5. Standplaats

De werkzaamheden vinden plaats in de gemeente Midden-Groningen, waarbij aangetekend dat een vrijwilliger met name in de eigen woonplaats actief wordt ingezet.

Als anders:

6. Werkzaamheden

De vrijwilliger gaat zich inzetten voor (oudere) deelnemers, biedt ondersteuning en ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door de POSO.

7. Begeleiding

Er zijn regelmatig overleggen met de vrijwilligers.

8.Werktijden

Per vrijwilliger wordt een afspraak gemaakt over hoe en wanneer de activiteit moeten worden begeleid.

9. Huisregels/geheimhouding

De vrijwilliger zal zich houden aan de algemeen geldende gedragscodes en voorschriften van de POSO en is tot geheimhouding verplicht van alle informatie die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie ziet of hoort. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger is verplicht te handelen volgens, in overeenstemming met de Gedragscode voor vrijwilligers van de POSO.

10. Onkostenvergoeding

De kosten die de vrijwilliger maakt als gevolg van de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden worden vergoed.

11. Verzekering

Vrijwilligers vallen onder de collectieve verzekering van de gemeente Midden-Groningen waarvan de administratie bij de Stichting Zorg & Welzijn berust.

12. Giften

Het is de vrijwilliger verboden giften of erfstellingen van een deelnemer, diens nabestaanden of van de omgeving van de deelnemer te aanvaarden.

13. Beëindiging

Zowel de vrijwilliger als de POSO kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

14. Verklaring Omtrent het Gedrag

De vrijwilliger verplicht zich om voor aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de POSO

De vrijwilliger heeft: A. een exemplaar van het Vrijwilligersbeleid van de POSO ontvangen en heeft hiervan kennisgenomen. Ook verklaart de vrijwilliger zich akkoord met de inhoud hiervan. B. Een exemplaar van de gedragscodes van de stichting POSO ontvangen.

 

GA TERUG