Waar het POSO voor staat.

De missie en visie van het POSO wordt als volgt verwoord:

Missie

De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De gemeente Midden-Groningen wil het realiseren van dit streven graag ondersteunen met haar beleid. POSO geeft door het organiseren van een passend aanbod van activiteiten en het fungeren als belangenbehartiger voor alle ouderen invulling aan de wens van ouderen. POSO levert vanuit een positief kritische grondhouding een bijdrage aan het realiseren van het gewenste ouderenbeleid in de gemeente.

Visie

De Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (POSO) zet haar organisatie van vrijwilligers zodanig in;

  • dat zoveel mogelijk ouderen weet hebben van het bestaan en het doel van POSO;
  • dat zoveel mogelijk ouderen gebruik kunnen maken van het aanbod van activiteiten in de gemeente Midden-Groningen georganiseerd door POSO en door daarmee samenwerkende partners;
  • dat ouderen als actief deelnemer verbonden blijven met de maatschappij.

Strategie

We zetten onze communicatiemiddelen zodanig in dat onze doelgroep weet heeft van:

  • ons bestaan;
  • onze activiteiten;
  • onze resultaten;
  • de partners waar wij mee samenwerken;
  • de wijze waarop belangstellenden hun wensen voor nieuwe activiteiten laagdrempelig kenbaar kunnen maken.

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten en het vinden van vrijwilligers werken we actief aan een netwerk dat inhoudelijk past bij onze doelen. De mate waarin we een verbinding aangaan hangt samen met de mate waarin er een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van ouderen in onze gemeente.

Bij het uitvoeren van (nieuwe) activiteiten wordt concurrentie vermeden.

Samenwerking staat voorop.

POSO stelt haar ervaring, deskundigheid en inzetbaarheid van haar vrijwilligers desgevraagd ter beschikking aan andere gelijkgerichte organisaties.

POSO kan een rol spelen bij het afstemmen van de agendering van activiteiten die door verschillende organisaties ten behoeve van ouderen worden georganiseerd.

Raad van Toezicht:

Naast het bestuur heeft de Stichting POSO een Raad van Toezicht, deze bestaat uit de volgende personen: Mevrouw Carina Weinans (secretaris), de heer Martin Vermeend (voorzitter), de heer Frits Ronda en de heer Henk Copinga.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

KLIK HIER VOOR AL ONZE BENOGDIGDE EN RELEVANTE REGELGEVING

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf van elkaar onafhankelijke natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen; deze drie vormen samen het dagelijks bestuur.

Meint Dekker
Meint DekkerVoorzitter
Femma Raneri
Femma RaneriSecretaris
Ina Slagter
Ina SlagterPenningmeester
Siena Ottens - Kramer
Siena Ottens - KramerBestuurslid