POSO | Klachten Formulier 

Voorletter(s) M/V

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Klacht betreft (vrijwilliger/activiteit/Stichting POSO):

Omschrijving van klacht:

Geboden ondersteuning/ondernomen actie:

 aanhoren
 informeren
 adviseren
 bemiddelingsgesprek
 verwezen  anders……

Ondersteuning geboden /actie ondernomen door:
Resultaat:

 fout hersteld
 relatie hersteld/excuus
 onvrede blijft  anders……

Naam functie vrijwilliger:
Binnenkomst van klacht via:

 Bezoek
 Brief
 Telefonisch
 Email

In te vullen door de klachtencommissie en/of bestuur van de stichting POSO.

Datum binnenkomst:

Kennisgenomen van klacht door:

In te vullen door klachtencommissie: 2/2

Datum binnenkomst:

Ondernomen acties:

Afgehandeld:

0 Nee

0 Ja, Datum afhandeling:

Zo nee, welke actie is nog wenselijk:

Alsnog afgehandeld:

0 Nee

0 Ja, Datum afhandeling:

Op- of aanmerkingen:

Toelichting op het Formulier Klachten – bestemd voor vrijwilligers.

Het formulier wordt altijd door een vrijwilliger van de stichting POSO ingevuld. Klachten kunnen bovendien ook telefonisch worden ingediend. Het kan voorkomen dat de vrijwilliger er de voorkeur aan geeft om de klacht zelf te formuleren middels een brief.

Het bestuurslid, of een lid van de klachtencommissie (hierna te noemen medewerker van de stichting) die de klacht aanhoort en het formulier invult schrijft zijn eigen naam, functie en stichting, namens welke hij/zij de klacht in ontvangst neemt, Het klachtenformulier kan worden gebruikt om mondelinge klachten van vrijwilliger te registreren of als begeleidend document bij een schriftelijke klacht.

De medewerker die de klacht aanhoort, vraagt de vrijwilliger of deze wil dat de klacht wordt vastgelegd. De medewerker vult het formulier in dat geval zelf in en stuurt het op naar de klachtencommissie.

Bij mondelinge klachten ontvangt de vrijwilliger een kopie van het ingevulde formulier. Bij mondelinge klachten wordt met de vrijwilliger overlegd of deze ook een schriftelijke ontvangstbevestiging wil ontvangen naast de kopie van het meldingsformulier. Als de vrijwilliger het niet nodig vindt dat de mondelinge klacht wordt geregistreerd, kan de medewerker, na het gesprek met de cliënt/vrijwilliger, toch beslissen om de klacht anoniem vast te leggen en te melden met het meldings-formulier. Hiervoor kan bijvoorbeeld worden gekozen als de klacht een waardevol signaal is waarmee bepaalde processen of werkwijzen binnen de stichting POSO kunnen worden verbeterd.

GA TERUG