Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Voorwoord.

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2023 van alle activiteiten die wij als POSO hebben georganiseerd. Al deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste en onvoorwaardelijke inzet van de vele betrokken vrijwilligers. Zij verdienen een grote blijk van waardering.

Verderop leest u meer inhoudelijk over de activiteiten en de deelname eraan.

Dr. Aletta Jacobs College (AJC)
Met de fijne band die de POSO heeft met het AJC was het genieten van een heerlijke maaltijd, die zo goed bezocht werd dat zelf enkele aanmelders teleurgesteld moesten worden. Ook de persoonlijke verzorging door de leerlingen was een groot succes.

Kwartier Zorg & Welzijn
POSO is dankbaar voor de professionele ondersteuning. Hans Raspe wist ons telkens te inspireren met zijn ideeën en het gebruiken maken van zijn netwerk. Verderop in dit verslag wordt hier uitvoeriger op ingegaan.

POSOtief en website
In samenwerking met DIG050 en de redactie wordt eens per twee maanden het magazine POSOtief opgemaakt en gedrukt. De oplage is vergroot zodat tot 2000, voornamelijk ouderen, het blad in hun brievenbus krijgen. Daarnaast wordt een groot aantal digitaal verspreid.
De website en het beheer daarvan is in goede handen bij Geert Veenstra en Jacob Fellinger. Geert Veenstra verzorgt ook het ontwerp van de flyers.

Bestuurlijk- en ambtelijk overleg
Eerder schreven wij dat wij ons door de politiek verweesd hebben gevoeld. Dit was in 2023 bijna volledig verbeterd. Met onze wethouder Evert Offereins onderhouden wij een goed contact, al dan niet ondersteund door ons eerste aanspreekpunt, beleidsambtenaar Jisca Lemckert.
Uitvoerig is gesproken over het beleidsplan ouderenbeleid 2021-2024. In het jaar 2023 is de gemeente begonnen met het uitvoeringsprogramma ouderenbeleid.
De POSO werkt bij de uitwerking daarvan met andere organisaties samen. Jisca Lemckert is de initiator en komt met voorstellen waarover wij vervolgens uitvoerig van gedachte wisselen.

Deelname gemeentelijke beleidscommissies
De POSO is vertegenwoordigd in de volgende beleidscommissies van de gemeente Midden-Groningen, te weten dementievriendelijke gemeenschap, Ouderenbeleid en Woon-zorg-visie.

Samenwerking ouderenorganisaties:
De samenwerking in dit verslagjaar is hechter geworden. Wij weten als ouderenorganisaties Midden-Groningen elkaar te vinden en waar nodig trekken wij samen op.
In overleg met de Ouderenraad Midden-Groningen is in het laatste kwartaal van 2023 besloten om de Stichting Platform Midden-Groningen op te richten.
Verder in dit verslag leest u hier meer over.

Tot slot:
Hartelijk dank zeggen wij aan onze sponsoren, alle adverteerders en de zakelijke en privé Vrienden van de POSO. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zo’n professioneel fullcolour “POSOtief” uit te brengen en al onze activiteiten uit te voeren.

De raad en het college van de gemeente Midden-Groningen zeggen wij hartelijk dank voor de subsidie die wij in 2023 hebben ontvangen.

Vooruitzicht 2024

Wij hopen en verwachten:
dat de goede contacten met “onze” wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente Midden-Groningen op dezelfde wijze doorgaan;

dat de uitvoering van het Ouderenbeleid 2021-2024 voor alle ouderen in Midden-Groningen zichtbaar mag worden;
dat de Seniorenadviseurs ondersteuning aan onze oudere medeburgers bieden waar zij al enige jaren op hebben gewacht;
dat de Stichting Platform Ouderen Midden-Groningen de ongeorganiseerde en niet gehoorde ouderen weet te bereiken en voor hen van betekenis te kan zijn.

U mag ervan overtuigd zijn dat wij alle activiteiten, overleggen, voorlichting en samenwerking met ouderenorganisaties in 2024 met volledige inzet en enthousiasme zullen aanpakken.

Meint Dekker,

Voorzitter.

 1. Inleiding

Hierbij ontvangt u het sociaal en financieel jaarverslag van de POSO over het jaar 2023. Het positieve exploitatieresultaat voegen wij toe aan de reserve.

De Stichting draagt de naam: Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties. De verkorte naam luidt POSO.

Jaarlijks besteden wij aandacht aan de evaluatie van het overleg en de samenwerking binnen de POSO. Deze evaluatie gebeurt tijdens een reguliere, dan wel een apart daartoe belegde bestuursvergadering.

 • Wat is de Stichting POSO

De Stichting POSO is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen behartigt.

Missie (missie, visie, strategie: maart 2019)

De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De gemeente Midden-Groningen wil het realiseren van dit streven graag ondersteunen met haar beleid. POSO geeft door het organiseren van een passend aanbod van activiteiten en het fungeren als belangenbehartiger voor alle ouderen invulling aan de wens van de ouderen. POSO levert vanuit een positief kritische grondhouding een bijdrage aan het realiseren van het gewenste ouderenbeleid in de gemeente.

Visie

De Stichting POSO zet haar organisatie van vrijwilligers zodanig in dat:

 • zoveel mogelijk ouderen weet hebben van het bestaan en het doel van de POSO;
 • zoveel mogelijk ouderen gebruik  maken van het aanbod van activiteiten in de gemeente Midden-Groningen georganiseerd door de POSO of daarmee samenwerkende partners;
 • ouderen als actief deelnemer verbonden blijven met de maatschappij.

Strategie

De POSO zet haar communicatiemiddelen zodanig in dat de doelgroep weet heeft van:

 • het bestaan van de stichting;
 • de activiteiten in de gemeente;
 • de resultaten;
 • de partners waarmee de POSO samenwerkt;
 • de wijze waarop belangstellenden hun wensen voor nieuwe activiteiten laagdrempelig kenbaar kunnen maken.

Voor de uitvoering van de activiteiten en het vinden van vrijwilligers werken we actief aan een netwerk dat inhoudelijk past bij onze doelen. De mate waarin we een verbinding aangaan hangt samen met de mate van bijdrage aan het welzijn van ouderen in onze gemeente.

Wij vermijden de concurrentie bij de uitvoering van (nieuwe) activiteiten. De samenwerking staat voorop.

De POSO stelt haar ervaring, deskundigheid en inzetbaarheid van haar vrijwilligers desgevraagd ter beschikking aan andere gelijkgerichte organisaties.

De POSO kan een rol spelen bij de afstemming van de activiteitenagenda van de verschillende organisaties voor ouderen.

Overleg vindt plaats tijdens de bestuursvergaderingen en de onder de vleugels van de POSO opererende werkgroepen. De POSO kent de volgende werkgroepen/aandachtsgebieden:

 • Voorlichting er PR;
 • Zomeractiviteiten (fietsen, vissen, klootschieten, scootmobieltochten);
 • Culturele activiteiten (in samenwerking met Sint Jozef, ZINN-locatie De Burcht, Het Kielzog en De Poëten van POSO);
 • Lokaal comité Dag van de Ouderen;
 • Lifestylebeurs;
 • Rijvaardigheid;
 • Redactie POSOtief;
 • Activiteiten bij het Aletta Jacobs College.

Ook in samenwerking met derden maakt de POSO deel uit van de volgende werkgroepen:

 • Lotgenotengroep mantelzorgers;
 • Mobiliteit ouderen;
 • Werkgroep Dementievriendelijke gemeenschap;
 • Belastinghulp voor AOW-gerechtigden;
 • Preventieakkoord;
 • Nota ouderenbeleid.

De secretaris maakt verslagen van de bestuursvergaderingen en maakt deze bekend aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht. De activiteiten en de resultaten van de werkgroepen communiceren wij via affiches, de regionale kranten en het tweemaandelijkse magazine ‘POSOtief’. Vrijwilligers zorgen voor de verspreiding van het magazine op de voor ouderen zinvolle locaties en bij seniorenwoningen.

 • Doel en werkgebied van de POSO

De  POSO stelt zich ten doel de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen optimaal te behartigen door overleg en waar mogelijk samenwerking in aangelegenheden die de belangen van ouderen direct of indirect raken. De inzet gaat naar drie aandachtsgebieden: voorlichting & belangenbehartiging, bewegen & gezondheid en ontspanning & cultuur.

De POSO is van mening dat zij hiermee een goede verdeling van activiteiten op de diverse beleidsvelden aanbiedt.

De POSO is werkzaam  binnen de grenzen van de gemeente Midden-Groningen en heeft contact met het gemeentebestuur, de Ouderenraad, de Stichting Kwartier Zorg & Welzijn, andere gemeentelijke instanties en ouderenorganisaties. Begin 2023 heeft het bestuur het voornemen uitgesproken om nog meer dan voorheen de ouderenorganisaties en bewoners in alle dorpen van de gemeente te betrekken bij de activiteiten van POSO. Dit heeft geleid tot hogere deelname bij de “Week van de ouderen” en voorlichting in Sappemeer en Muntendam.

 • Hoofdlijnen

4.1 Activiteiten

De POSO organiseert, vaak in samenwerking met derden, activiteiten en voorlichting voor senioren in de gemeente Midden-Groningen zoals o.a. voorlichting en workshops op het gebied van wonen, gezondheid, rijvaardigheid, fietstochten, viswedstrijden, scootmobieltochten, dag van de ouderen, workshops koken voor 50+mannen, ontspanningsavonden bij Sint Jozef en De Burcht.

4.2 Financiering

De POSO ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente. Bij een aantal activiteiten vragen wij een kleine bijdrage van de deelnemers.  Daarnaast heeft de POSO inkomsten uit advertenties en fondsen en van Vrienden van de POSO en andere sponsoren.

4.3 Besteding vermogen

Het vermogen staat volledig ter beschikking van alle activiteiten.

 • Taken van de POSO

5.1 Overleg en communicatie

Het is de taak van de POSO om te overleggen en te communiceren met daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties.

Hieronder een overzicht van de organisaties en instanties waarmee de POSO in 2023 samenwerkte.

 • Gemeentebestuur Midden-Groningen: overleg met de wethouder Evert Offereins. Agendapunten waren: ouderenbeleid  en oprichting Stichting Platform Ouderen Midden-Groningen.
 • Stichting Kwartier Zorg & Welzijn: ondersteuning en advies. De heer Hans Raspe is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en overleggen met andere ouderenorganisaties.
 • Ouderenraad Midden-Groningen: vertegenwoordiging en overleg.
 • Dig050: computeropleidingen voor ouderen en overleg over nieuwe initiatieven. Dig050 zorgt ook voor de uitgave van POSOtief.
 • Stichting Bevordering Verkeerseducatie: rijvaardigheidsritten e-bike en verkeerstheorie.
 • Zorg- en wijkcentra in Midden-Groniingen: internationale Dag van de Ouderen.
 • Kielzog Kunstencentrum: culturele activiteit bij zomeractiviteiten.
 • Visclub Foxhol: zomeractiviteiten vissen.
 • Medipoint, Welzorg, EHBO en verkeersleiding: assistentie fiets- en scootmobieltochten.
 • Aletta Jacobs College: voorbereiding ‘Koken mannen 50+’,  ‘Eten bij Aletta’ en “Uiterlijke verzorging”.
 • Stichting Zavie.
 • Stichting  Ouderen Actief Muntendam; Dag van de Ouderen.
 • Stichting Actief 50+ Zuidbroek: Dag van de Ouderen.
 • Dichterscollectief ‘De poëten van POSO’: cultureel bij zomeractiviteit.
 • Busmuseum: uitstapje naar het Busmuseum.
 • Historische scheepswerf.
 • Kenniscentrum Veilig Thuis.
 • Brandweer Midden-Groningen.
 • Fysiotherapie Hoogezand-Sappemeer.
 • Stichting Bewoners Organisatie Kieldiep (SBOK).
 • Stichting vrijwilligersvervoer.
 • Kredietbank.

5.2 Opdrachten

 • Deelname aan klankbordgroepen met als thema’s: dementie, voeding, sport, gezondheid, vervoer en welzijn van ouderen.
 • Regelmatig overleg met bestuurders en ambtenaren van de gemeente Midden-Groningen over het ouderenbeleid in de breedste zin van het woord.                   

5.3 Projecten

De POSO initieert en stimuleert projecten in samenwerking met o.a. de Stichting Kwartier Zorg & Welzijn, het Aletta Jacobs College, woonzorgcentra, het Kielzog, Stichting Bevordering Verkeerseducatie en collega ouderenorganisaties in de gemeente.

De in 2023 uitgevoerde projecten/activiteiten komen uitgebreid aan de orde in dit jaarverslag.

 • Gratis VOG

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft positief gereageerd op ons verzoek om een elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag toe te kennen. Dat betekent dat wij als POSO voor alle vrijwilligers een gratis VOG-verklaring aanvragen.

 • Samenstelling van de POSO

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf van elkaar onafhankelijke natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Deze drie vormen het dagelijks bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden: Meint Dekker (voorzitter), Ina Slagter(penningmeester), Femma Raneri (secretaris), Harmen  Leijstra (lid), Jan Jakob Boersma (lid).

Raad van Toezicht

Naast het bestuur heeft de stichting een Raad van Toezicht die bestaat uit vier personen, te weten Martin Vermeend (voorzitter), Janny Bolhuis (secretaris) en de leden Frits Ronda en Henk Copinga. De Raad houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting en staat het bestuur met raad en daad ter zijde.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is de contactfunctionaris binnen de stichting inzake grensoverschrijdend gedrag. De heer George Kerdijk is sinds augustus 2020 aangesteld als vertrouwenspersoon.

Vrijwilligers

NOV: Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers:
De POSO is lid van deze organisatie. Het NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers en voor de versterking van de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. De NOV zorgt ervoor dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Bijna zeven miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Wie zich vrijwillig inzet, verdient aandacht en ondersteuning.

De POSO werft actief vrijwilligers door gericht geïnteresseerden te vragen via haar eigen website www.poso-middengroningen.nl, haar tweemaandelijkse uitgave POSOtief en door vrijwilligerswerk aan te melden bij de vrijwilligerscentrales (Vrijwilligersgroningen en het Steunpuntvrijwilligers Kwartier Zorg en Welzijn Hoogezand) of via andere intermediaire organisaties zoals de Vrijwilligerskrant. Er zijn nu 45 vrijwilligers actief bij de POSO, hetzelfde aantal als in 2022. Er zijn twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen, maar helaas hebben ook twee mensen te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn.

 • Penningmeester

De penningmeester beheert en verantwoordt de financiële middelen van de stichting. Zij heeft het financieel jaarverslag 2023 opgesteld en de kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het financieel jaarverslag is in de bestuursvergadering van ………………..vastgesteld en goedgekeurd en als bijlage in dit verslag opgenomen.

 • Bestuursvergaderingen in 2023

Het bestuurt vergadert maandelijks. De secretaris stelt een verslag op van iedere vergadering en verstuurt deze ter vaststelling in de volgende vergadering aan de bestuursleden en de leden van de Raad  van Toezicht.

In 2023 zijn de volgende onderwerpen in de vergaderingen besproken en bediscussieerd.

 • Lifestylebeurs. Al vroeg in 2023 is gestart met de voorbereidingen. Een beurscommissie onder leiding van Maria Bueving heeft het hele jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van de succesvolle beurs op 18 november, geopend door de wethouder.
 • Week van de Ouderen van 29 september tot en met 6 oktober met de officiële start op 1 oktober in Slochteren door het hijsen van de vlag door de wethouder.
 • Zomeractiviteiten. Veel deelnemers bij de diverse activiteiten. Willem Kiewiet heeft de organisatie van de scootmobieltochten op zich genomen. Grietje v.d. Tuin en Hilda Veenstra Neperus hebben aangegeven in 2024 de fietstochten niet meer te kunnen organiseren. Het bestuur is op zoek naar vervangers van beide dames.
 • Culturele activiteiten. Met name bij zomeractiviteiten.
 • Nieuwe activiteiten. Brandpreventie, voorlichting artrose en etalagebenen, levenstestament, ouderenmishandeling, paddenstoelentocht, uiterlijke verzorging bij AJC.
 • Samenwerking bibliotheek. POSO en bibliotheek trekken, daar waar mogelijk, samen op.
 • Samenwerking Zavie. Door Corona waren contacten enigszins verwaterd. De afspraak is gemaakt de samenwerking weer meer gestalte te geven.
 • Samenwerking Dig050.
 • Bijeenkomst vrijwilligers 30 maart in verband met nieuwe initiatieven. 
 • Overleg met ouderenorganisaties van Muntendam, Zuidbroek, Meeden en Noordbroek.
 • Contacten Aletta Jacobs College. ‘Koken voor 50+mannen’, ‘Eten bij Aletta’ en “Uiterlijke verzorging”.
 • Ouderenadviseurs bij Kwartier Zorg & Welzijn.
 • Evaluatie zomeractiviteiten op 14 september 2023.
 • Rekenkamer tussenevaluatie.
 • Oprichting Stichting Platform Ouderen Midden-Groningen. Opheffing van de Adviesraad Sociaal Domein heeft geleid tot een voorstel in samenwerking met de Ouderenraad voor de oprichting van een Platform Ouderen
 • Jaarrekening 2022  en begroting 2024 met subsidieaanvraag.
 1. Ondersteuning Stichting Kwartier, Zorg & Welzijn

De POSO heeft ook dit jaar, evenals voorgaande jaren, professionele ondersteuning gehad van de Stichting Kwartier Zorg & Welzijn in de persoon van Hans Raspe. Hij is een geweldige steun voor ons. Met zijn prettige manier van samenwerking helpt hij ons bij het streven de belangen van ouderen in de gemeente Midden-Groningen te behartigen.

Het gaat hierbij om ondersteuning op het gebied van:

 • strategisch beleid;
 • samenwerking met andere ouderenorganisaties;
 • overleg met de politiek;
 • ontwikkeling van en invloed op het ouderenbeleid;
 • advies over uitvoering van projecten;
 • implementatie van nieuwe initiatieven.

Naast de professionele ondersteuning hebben wij in de huisvesting van Kwartier Zorg & Welzijn onze vaste vergaderruimte.

 1. Stichting Platform Ouderen Midden-Groningen.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in 2023 besloten zichzelf op te heffen. Dit had tot gevolg dat de leden van de ASD, die hun (ouderen) achterban vertegenwoordigen, niet meer gehoord worden.

Hierop hebben het bestuur van de Ouderenraad Midden-Groningen en het bestuur van de POSO de handen ineen geslagen en besloten te komen tot de oprichting van het Platform Ouderen Midden-Groningen. Het doel is de deelname van ouderen aan de Midden-Groningse samenleving te bevorderen. Het Platform zal trachten het beleid van het College over uiteenlopende onderwerpen aangaande het ouderenbeleid en welzijn te blijven volgen en ontwikkelen en ook het College gevraagd en ongevraagd te voorzien van adviezen hierover. Het gaat daarbij om zaken als wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijn.

Dit voornemen is besproken met de wethouder en goed ontvangen en de gemeente is positief over het geformuleerde doel. In januari 2024 vindt een gezamenlijk persmoment plaats.

12.  Voorlichting en PR

Voorlichting

In 2022 had geen fysieke voorlichting aan groepen plaatsgevonden, maar de voorbereiding die al eind 2022 was gestart heeft in 2023 geleid tot verschillende bijeenkomsten over diverse onderwerpen.

In het eerste kwartaal is in samenwerking met en bij de bibliotheek voorlichting geweest over het levenstestament, gegeven door Mr. Yvar Koster. In het najaar is dit nogmaals herhaald in samenwerking met Bewoners Organisatie Spoorstraat Kieldiep in het wijkcentrum Het Punt.

De brandweer heeft in het voorjaar in het brandweermuseum voorlichting gegeven over brandpreventie. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het brandweermuseum. Daarnaast is in samenwerking met het kenniscentrum Veilig Thuis een bijeenkomst geweest over Ouderenmishandeling en heeft Fysiotherapie Hoogezand-Sappemeer in het kader van “Bewegen voor Ouderen” een ochtend verzorgd over artrose en “etalagebenen”((PAV). De Stichting bevordering Verkeerseducatie (SVB) heeft een opfriscursus verkeerstheorie gegeven.

Alle bijeenkomsten zijn goed bezocht met gemiddeld 20 belangstellenden. De opfriscursus trok ruim 50 bezoekers.

In ons tweemaandelijks magazine POSOtief publiceren wij zoveel mogelijk voorlichting over zaken die met name ouderen aangaan zoals de rijbewijskeuring CBR, valpreventie, wegwijzer voor digitale, administratieve rompslomp, computerhulp van taco bij Dig050, energiebesparingstips, fietsvaardigheid, meedoenfonds, tips bij geldzaken, etc..

P.R.

De bekendmaking van de activiteiten vindt veelal plaats via POSOtief, met advertenties en persberichten in de Regiokrant. In 2023 zijn bijna alle door POSO uitgebrachte persberichten geplaatst. Soms was de pers zelf aanwezig en verscheen een verslag in de krant. Voor een enkele activiteit is een extra advertentie geplaatst, waarvan twee in samenspraak met de gemeente. Totaal is de POSO zeker dertig keer op een positieve wijze in de krant verschenen.

Ook Midden-Groningen Nieuws heeft regelmatig aandacht geschonken aan POSO. Zo zijn er reportages gemaakt over de duofiets, de Lifestylebeurs, het vissen in het Gorechtpark, de lunch bij het Aletta Jacobs College, de paddenstoelentocht e.a.. De gemaakte filmpjes zijn ook te zien op de POSOwebsite (www.poso-middengroningen.nl).

 1. Activiteiten

De commissie zomeractiviteiten organiseert iedere zomer buitenactiviteiten voor 50plussers in de gemeente Midden-Groningen met als startplaats Hoogezand. De door de POSO georganiseerde zomeractiviteiten waren ook dit jaar weer een succes.

Fiets- en scootmobieltochten

Van mei tot en met augustus hebben veel enthousiaste fietsers en scootmobielers deelgenomen aan de georganiseerde tochten. De tochten voerden de deelnemers door o.a. het Drentsche Aa gebied, het Roegwold, de Heemtuin, het Borgerswold, de Wolfsbargerpolder, Zuidlaardeerveen en het natuurgebed Zwanegat. 

Zoals gebruikelijk was er altijd een tussenstop met koffie en gebak bij pauzeplekken als bijvoorbeeld het Stenenmuseum in Slochteren, ’t keerpunt in Spijkerboor, de Heemtuin in Muntendam of de beachclub Vifero aan het Meerwijckstrand.

De fietsers trapten gemiddeld 37 kilometer weg en de scootmobieltochten met zo’n 20 deelnemers waren meestal rond de 20 kilometer. De vijfde en laatste tocht van zowel de fietsers als de scootmobielers is afgesloten bij Romala’ s Home in Kielwindeweer met naast het kopje koffie en het huisgemaakte gebak een drankje met bittergarnituur. 

De tochten, alle mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers en voor de scootmobieltochten de inzet van verkeersbegeleiders en EHBO’ers van Medipoint of Welzorg waren wederom een succes. Wij hopen deze activiteit ook in 2024 weer te kunnen organiseren. 

Tien jaar lang is de organisatie van de fietstochten in vertrouwde handen geweest van Grietje van der Tuin.  Zij heeft  al die jaren de routes bedacht en van te voren gereden, maar nu aangegeven dat  zij het stokje aan een ander wil overdragen. De tochten die zij al die jaren heeft bedacht en gereden staan volledig op papier en zijn ook digitaal beschikbaar.

Ook Hilda Neperus, die de laatste jaren ondersteund heeft bij de fietstochten, heeft aangekondigd dat 2023 haar laatste jaar is bij de organisatie van deze tochten. Volgend jaar wil ze genieten van haar pensioen en andere activiteiten ondernemen.

Het bestuur van de POSO is op zoek naar enthousiaste fietsers die niet alleen met de tochten meefietsen, maar deze ook willen organiseren. Beide vertrekkende dames zijn altijd bereid waar nodig van te voren ondersteuning en voorlichting te geven.

De scootmobieltochten blijven in vertrouwde handen van Willem Kiewiet.

Vissen

Ook in 2023 was er weer de traditionele POSO viscompetitie. Al meer dan 40 jaar één van de populairste onderdelen van de zomeractiviteiten en al meer dan 10 jaar georganiseerd door de Hengelclub Foxhol.

Vanwege het weer was de opkomst dit jaar iets minder groot, maar nog altijd met een gemiddelde van 25 dames en heren was het toch weer een mooie opkomst en ondanks het af en toe slechte weer was de stemming weer opperbest. Dat er iets met het klimaat aan de hand is kunnen we zo langzamerhand niet meer ontkennen, een paar jaar geleden hebben we een wedstrijd moeten annuleren wegens de hitte en dit jaar was het wederom raak, nu was de storm spelbreker. Op verzoek van de deelnemers hebben we de uitgevallen wedstrijd ingehaald, zodat we de competitie toch nog met vier wedstrijden hebben afgesloten.

Evenals vorig jaar werd het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje, wat wederom zeer gewaardeerd werd door de deelnemers.  Met dank aan slagerij Boltjes voor de sponsoring van de heerlijke hapjes. Helaas stopt slagerij Boltjes met zijn activiteiten en zullen we dus om moeten zien naar een andere leverancier. Met voor iedereen eenzelfde prijs werd de competitie afgesloten en werd er reeds door menigeen uitgezien naar 2024, wanneer de POSO wederom een viscompetitie organiseert in samenwerking met de hengelclub Foxhol. Noteer de datums alvast: 19 juni, 3 juli, 17 juli en 31 juli 2024.

Klootschieten

De  inschrijvingen komen vaak laat op gang, maar niettemin heeft de activiteit twee maal plaatsgevonden. De twaalf deelnemers vertrokken bij het gebouw van het Natuur- en Milieucentrum (N.M.E.) en hadden een gezellige middag in het Gorechtpark, waar een parcours over een lengte van ongeveer 1200 meter was uitgezet. Door  fikse regenbuien haakte een aantal mensen af.

Uitstapje naar vroeger

Deze activiteit staat een aantal jaren op de agenda van de POSO. Voorheen ging dit via de welzijnscoaches, maar deze zijn jaren geleden wegbezuinigd met de komst van de sociale teams. Inmiddels is het aantal welzijnscoaches gestegen en zij attenderen de cliënten op deze activiteit. Een aantal malen heeft dit mogelijke uitstapje in POSOtief aandacht gehad, maar uiteindelijk hebben de inspanningen tot weinig respons geleid.

Duofiets

Er is dit jaar regelmatig gebruik gemaakt van de duofiets.

Paddenstoelentocht

De bijeenkomst met de vrijwilligers in maart leverde een aantal nieuwe ideeën op. Eén daarvan was het idee voor een paddenstoelentocht. Deze is in oktober geweest onder leiding van Jan Menzenga. Er was een klein aantal zeer enthousiaste deelnemers die veel paddenstoelen ontdekten in Meerwijck. In 2024 zal dit zeker worden herhaald tijdens de najaarsvakantie.

Wandelen

Een tweede nieuwe activiteit is wandelen in het Meerwijckgebied. De eerste keer hadden dertien wandelaars zich opgegeven, maar de slechte weersvoorspelling maakte dat de helft niet kwam opdagen. Niettemin hebben de anderen genoten van een mooie wandeling. De regen kwam pas na afloop.

In september is de tweede wandeling helaas niet doorgegaan vanwege weinig belangstelling. Het is de bedoeling in 2024 nogmaals deze activiteit te promoten.

 14. Culturele activiteiten

Deze commissie is niet bijeen geweest. Wel zijn er twee avonden geweest bij Sint Jozef.              De POSO verzorgt samen met de Bewonersorganisatie Boswijk een gezellige avond in het verzorgingstehuis Sint Jozef in Sappemeer. In overleg met de activiteitenbegeleider, Ellen Huisman, wordt een muziekgezelschap gekozen die de sfeer en het meezingen van bekende liederen kan verzorgen. Dit najaar was het Burdy, de zingende buschauffeur die de ouderen vermaakte. In september was  weervrouw Harma de Boer uitgenodigd. Zij vertelde over haar loopbaan en hoe zij met het weer verweven was geraakt.
De Bewonersorganisatie Boswijk is erbij betrokken omdat Sint Jozef in het gebied van deze bewonersorganisatie ligt. Hierdoor worden mensen uit de naaste omgeving van Sint Jozef naar binnen “gelokt” zodat de bewoners ook anderen ontmoeten dan alleen de verzorgenden en hun naaste familie. Wij hopen de samenwerking nog jarenlang in stand te houden.

Met het Kielzog  en de Poëten is samenwerking bij de afsluiting van de fiets- en scootmobieltochten.

Rondleiding Nationaal Busmuseum

In samenwerking met het Nationaal Busmuseum heeft POSO tweemaal geprobeerd een bezoek met rondleiding in het busmuseum te organiseren.  In 2021 was er veel belangstelling voor dit uitje, helaas was de belangstelling dit jaar, evenals in 2022 zeer gering en is het niet doorgegaan.

Deelnemers konden op vier plaatsen op een oude bus stappen, te weten bij het gemeentehuis van Slochteren, de Broeckhof in Zuidbroek, het gemeentehuis van Muntendam en bij het kantoor van de Reensche Compagnie.

15.  Lokaal Comité Dag van de Ouderen

Week van de Ouderen.

Op 1 oktober is het “Internationale dag van de ouderen”. Dit jaar vierden wijkcentra, ouderenorganisaties en verzorgingstehuizen in Midden-Groningen  rondom die datum de “Week van de ouderen” met als thema “Genieten van het leven”. De formele start van deze week was op 2 oktober in Slochteren bij het Stenenmuseum met het hijsen van de vlag door burgemeester Hoogendoorn.

Maar op vrijdag 29 september begonnen de eerste bijeenkomsten al.  In dorpshuis De Menterne kwamen 130  personen op de activiteiten af om te genieten van een afwisselend programma met Accordeonorkest Fresco en een lezing van Erik Hulsegge.  De middag werd afgesloten met een heerlijk stamppotbuffet. Het Woldwijckcentrum had een High Tea georganiseerd. Zo’n kleine veertig bewoners uit deze buurt maakten gebruik van de uitnodiging en lieten zich de geserveerde lekkernijen goed smaken. In dorpshuis ’t Mainschoar was aandacht voor Lang Leve Kolham. Jan Hasenoot verzorgde een presentatie over diverse plannen in het dorp. De aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om ook even bij DIG050 te kijken. Daarna was het tijd voor ontspanning tijdens het optreden van Jan de Groot.

Op 2 oktober was de officiële start met het hijsen van de vlag bij het Stenenmuseum te Slochteren. Er waren ruim 40 personen om na het hijsen van de vlag en een toespraak van wethouder Offereins te genieten van en mee te zingen met bekende liedjes gezongen door Bob Heidema van de Stroatklinkers. Inmiddels zat ook in ’t Spinnenweb te Sappemeer de stemming er al aardig in met muziek van de Raaitvinken. Een bomvolle zaal genoot van het Shantykoor met shanties en zeemansliederen. Met het traditionele stamppotbuffet werd de morgen afgesloten. Ook bij de verzorgingstehuizen De Burcht en Sint Jozef werden bewoners op deze dag getrakteerd op koffie/thee en gebak met vrolijke muziek van het Zeemansvrouwenkoor en amusementskoor Ratjetoe.

Het Ufkeshuis in Siddeburen en de Lijwieckstee te Noordbroek waren op de dinsdag aan de beurt met de Raaitvinken en de “Zingende Broeder .

Op woensdagmiddag werd in een goed gevulde zaal bij de Surinaamse/Antilliaanse gemeenschap Langkoeas de dag van de ouderen gevierd. Zoals altijd worden de gasten met vele egards begroet en naar binnen gehaald. De tafels zijn gevuld met lekkere zelfgemaakte hapjes.
Op de dag van ouderen beginnen ze de bijeenkomst met gebed. Het wordt uitgesproken in het Arabisch. De voorganger maakt ook deel uit van de zanggroep. Die begon met religieuze liederen eveneens in Arabisch. Daarna gingen ze over in het Nederlands. Beide gebeurtenissen onder de inspirerende leiding van de toetsenist. Er werd, alleen door de vrouwen gedanst. Het waren traditionele dansen, gelet op de muziek die gespeeld werd.

Op vrijdag stond Harkstede in het teken van de Ouderendag. Het was de eerste keer dat Harkstede meedeed aan de landelijke activiteit en er werd meteen flink uitgepakt met een dagvullend programma in en om de Borgstee. De opening door Hans Nijland was met voetbal verhalen doorspekt. Een goede dag met veel belangstelling en muziek. Er was plaats voor de dames van het handwerkcafé, de Quiltclub, een sieradenreparateur en vrijwilligers van het RepairCafé. In de sportkantine was bingo en buiten stond de duofiets van de POSO klaar die meerdere keren is geprobeerd en in de smaak viel. Voor de derde keer deze week traden de Raaitvinken op.

De laatste activiteit vond plaats bij zorgcentrum Voor Anker. Daar was vanaf 15.00 uur een gezellige middag met dansers in kleurrijke klederdracht van Mexico tot Spanje. Een erg leuk optreden.

Een week met veel activiteiten in de gemeente Midden-Groningen waar honderden ouderen hebben genoten van gezellig samenzijn, muziek, dans en koffie met taart of een heerlijk stamppotbuffet. Het was met recht “Genieten van het leven”.

Een dank aan alle vrijwilligers die deze week mogelijk hebben gemaakt.

16. Commissie Lifestylebeurs

Een enthousiaste projectgroep van vrijwilligers heeft zich ook dit jaar weer met veel toewijding ingezet om de 11e POSO Lifestylebeurs te organiseren. Op zaterdag 18 november opende wethouder Evert Offereins de beurs samen met de kinderen van circus Santelli.

Op de beurs waren organisaties die uitgebreide informatie konden verstrekken over gezondheid, sport, huisvesting, kunst- en cultuur, maaltijdvoorziening, computeropleidingen, veiligheid, ontspanning en nog veel meer.

Ook de Hanzehogeschool droeg bij met praktijkgericht onderzoek binnen het lectoraat Healthy Ageing. Een mooie gelegenheid om vanuit de Hogeschool kennis te delen, maar ook voor studenten een mooie kans om in de praktijk kennis en ervaring op te doen.

Ruim 650 bezoekers bezochten de beurs. Persoonlijke gesprekken, informatie over diensten en producten, vertier, actief bewegen en onderlinge ontmoetingen maakten deze beurs wederom tot een succes.

17. Commissie rijvaardigheid

In juni organiseerde Sport en Bewegen Midden-Groningen samen met Doortrappen Groningen verschillende gezellige fietsactiviteiten in onze gemeente. Eerst een middag waar de deelnemers informatie en training kregen over fietsen met de e-bike en een week later kon men meedoen aan een groepsfietstocht van 20 tot 30 kilometer. Dit alles om fietsen te stimuleren en om zo veilig mogelijk aan het verkeer deel te nemen.

Belangrijke speerpunten die werden besproken zijn: snelheid, helm dragen, op- en afstappen, de juiste versnelling en ondersteuning, etc.

Zo was er ook een bijeenkomst in samenwerking met de POSO op 5 juni in de Kern. Er waren vijf deelnemers aanwezig die, onder leiding van docent Klaas Postma van de fietsersbond, na het theoriegedeelte buiten hebben geoefend. Sportcoach Mike van Kleef en Floris fietsen waren ook aanwezig om uitleg te geven over de e-bike en de driewieler.

De middag werd met nog wat toelichting van de docent in de zaal afgesloten. Deelnemers kregen daar de gelegenheid vragen af te vuren op de docent en de sportcoach.  Al met al een leerzame middag, ondanks het geringe aantal deelnemers.

De groepsfietstocht vanuit Hoogezand ging helaas niet door vanwege slechts één  aanmelding. Voor de tochten vanuit Harkstede en Kolham was wel voldoende belangstelling.

18. Commissie Vrienden van de POSO

Deze commissie is dit jaar niet bijeen geweest, maar dat bleek geen belemmering voor aanmelding van een aantal nieuwe Vrienden.

19. Redactie POSOtief

De redactie bestaat uit vijf redactieleden, waarvan drie bestuursleden, een vrijwilliger en Hans Huiting van DIG 050, die ook zorgt voor de contacten met de drukker. De redactie vergadert om de twee maanden om de artikelen voor de volgende uitgave te bespreken. Het blad is uitermate geschikt voor het bekendmaken van de activiteitenkalender, tips van Kwartier Zorg en Welzijn en de Kredietbank , informatie over bijvoorbeeld wonen of belasting, die van belang kan zijn voor de senioren in de gemeente,  interviews met mensen die zich voor ouderen inzetten en soms ook gewoon een leuk verhaal van iemand en de tweemaandelijkse column van de wethouder.  POSOtief wordt gedrukt in een oplage van 2000. Vrijwilligers bezorgen het blad iedere twee maanden bij veel seniorenappartementen en op plekken als bibliotheek en gezondheidscentra waar veel senioren komen.

20. Slechtzienden Contactgroep ‘Oogcontact’

Er zijn geen bijeenkomsten geweest. De coronatijd heeft hard toegeslagen. Een aantal deelnemers is inmiddels overleden en het is moeilijk om de groep weer op te starten. In 2024 gaan we de mogelijkheden bekijken.

21. Activiteiten bij het Aletta Jacobs College

Koken voor mannen 50+

Helaas ging deze activiteit dit jaar niet door. De docent die in voorgaande jaren samen met een aantal leerlingen de workshop organiseerde is gestopt met deze lessen. Pogingen om op een andere locatie of met een andere docent toch deze activiteit aan te bieden, is tot nu toe niet gelukt. Maar we blijven ook in 2024  zoeken naar oplossingen.

Eten bij Aletta

Deze activiteit wordt zeer gewaardeerd en de aanmeldingen stromen onmiddellijk binnen als de datum voor de lunch bekend is gemaakt. Op maandag 20 november hebben 25 ouderen genoten van een heerlijke lunch in het restaurant van de school. Leerlingen van de sector Zorg en Welzijn verzorgden deze middag. De gasten werden vriendelijk welkom geheten en naar de tafels begeleid, waarna zij een drankje kregen aangeboden. Vervolgens serveerden derdejaars leerlingen een drie-gangen lunch, bereid door de vierdejaars leerlingen. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de leerlingen geweldig hun best hadden gedaan en dat alles prima had gesmaakt.

De gasten gaven aan nu al uit te kijken naar de volgende keer.

Uiterlijke verzorging

De samenwerking met het Dr. Aletta Jacobs College is in 2023 uitgebreid  met “Uiterlijke verzorging”.  Derdejaarsleerlingen van het VMBO Zorg en Welzijn brengen in praktijk wat zij in een aantal weken hebben geleerd over uiterlijke verzorging

Het beleid bij het AJC VMBO is erop gericht om leerlingen zoveel mogelijk in de praktijk te laten oefenen.  Zowel dames als heren konden zich laten verwennen tijdens een beautymorgen met gezichts-, nagel-  of haarbehandeling. In het najaar hebben een aantal dames dankbaar gebruik gemaakt van de herhalingsmiddagen. Heren hebben zich niet laten zien.

22. Conclusie:

Een jaar waarin veel oudere bewoners van de gemeente op één of andere manier hebben deelgenomen aan activiteiten of voorlichtingen hebben bijgewoond. Ook is een goede start gemaakt met het voornemen om zoveel mogelijk dorpen te betrekken bij de activiteiten.

Januari 2024.