POSO | GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en de ouderen als deelnemers aan de activiteiten van de POSO zijn niet eenduidig. De ene oudere, als deelnemer, vindt een aai over de bol prettig, een ander oudere deelnemers vinden het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle oudere deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen vrijwilligers en ouderen, die bij onze activiteiten komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als de POSO voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor allen die deelnemen aan onze activiteiten én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij de POSO komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor de vrijwilligers zijn:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de oudere zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider van de activiteit onthoudt zich ervan deelnemers aan de activiteiten te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de oudere deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de oudere deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens activiteiten en uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met oudere deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals alle ruimten van de lokaliteit waarin de activiteit plaatsvindt.

7. De begeleider heeft de plicht de oudere deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de oudere deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van de stichting POSO.

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Ondertekening vrijwilliger Ondertekening bestuur POSO

De vertrouwenspersoon van de Stichting POSO is:

De heer George Kerdijk

Mail: georgekerdijk@gmail.com.

GA TERUG