Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemene taakomschrijving

De VCP is contactfunctionaris binnen de stichting, betreffende grensoverschrijdend gedrag.

Taken van de VCP:

  1. Eerste opvang/aanspreekpunt
  2. Doorverwijzen
  3. Preventieactiviteiten.

Ad 1. Eerste opvang:

De VCP is er voor vrijwilligers die te maken hebben met ouderenmishandeling, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag (kaders Veilig Thuis) en hier iemand over willen spreken.

De VCP:

Laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak

Bespreekt mogelijke doorverwijzingen

➢ Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van klachtenregeling van de stichting POSO.

➢ Vult het registratieformulier in.

Ad 2. Doorverwijzen:

De VCP verwijst klager, beschuldigde, stichting in 1e instantie door naar een klachtencommissie van de stichting, en indien noodzakelijk naar advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad 3. Preventieactiviteiten:

De VCP:

➢ Profileert zich binnen de stichting, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de organisatie worden nageleefd.

➢ Houdt zich op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk van de stichting.

➢ Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag.

Randvoorwaarden

De VCP:

➢ Is geen bestuurslid

➢ De secretaris van de stichting is het aanspreekpunt voor de VCP.

➢ Wordt een keer in de vier jaar gekozen door het bestuur van de stichting.

➢ Kan om de vier jaar een VOG overleggen.

➢ Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures.

Attitude

De VCP:

➢ Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon.

➢ Geniet het vertrouwen van de bij de stichting betrokken vrijwilligers.

➢ Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid.

➢ Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen.

➢ Heeft affiniteit met een sociaal veilige omgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Vaardigheden

De VCP:

➢ Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te presenteren.

➢ Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde of stichting.

➢ Kan reflecteren.

➢ Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden.

➢ Kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving.

➢ Is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Kennis

De VCP:

➢ Weet welke procedure er bij een (dreigend) incident gevolg kan worden.

➢ Heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht.

➢ Kent de sociale kaart betreffende grensoverschrijdend gedrag.

➢ Kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij grensoverschrijdend gedrag.

➢ Heeft kennis van de interne stichtingsstructuur en cultuur.

Aanbevelingen

De VCP:

➢ Heeft een VCP-training gevolgd en is aanwezig bij deze terugkomdagen.

➢ Staat open voor deelname aan (intervisie)bijeenkomsten binnen de stichting.

GA TERUG